Dagelijks Woord

Meer over Wie zijn wij

Wie zijn wij

De Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp is een gemeente die gereformeerd in leer, eredienst en praktijk is. Zij beschouwt zich als de rechtstreekse voortzetting van de Hervormde Gemeente die tijdens de Reformatie, aan het einde van de zestiende eeuw ontstond. Bij het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004 besloot de overgrote meerderheid van de Hervormde Gemeente te Ouddorp met de fusie die leidde tot het ontstaan van deze kerk niet mee te gaan. Sindsdien maken wij deel uit van de Hersteld Hervormde Kerk.

De grenzen van onze gemeente zijn gemakkelijk te herkennen. Zowel aan de zuid-, west- als aan de noordzijde wordt onze gemeente omsloten door water. Ter plaatse van de Brouwersdam hoort ook Port Zélande tot onze gemeente. De grens tussen Ouddorp en Goedereede is gelegen op de Middeldijk en het verlengde daarvan.

Wij komen tijdens de zondagse erediensten bijeen in de Eben-Haëzerkerk, Diependorst 18a.

Als onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk aanvaarden wij de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God. Wij geloven dat de belangrijkste leerstellingen van de Bijbel zuiver zijn verwoord in onze belijdenisgeschriften: de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Kort samengevat geloven wij:

  • Er is één God, Die alles schiep.
  • God bestaat in Drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
  • De mens is geschapen om God te kennen, lief te hebben en te eren.
  • Elk mens heeft gezondigd en verdient de eeuwige straf in de hel.
  • God heeft in Zijn barmhartigheid Zijn Zoon Jezus Christus gezonden, Die God en mens is, om zondaren zalig te maken.
  • Jezus werd voor zondaren gekruisigd, stond op uit de dood, en voer op naar de hemel.
  • Zij die in Christus geloven worden door God aangenomen en gaan naar de hemel.
  • Alleen de Heilige Geest brengt mensen tot geloof.
  • Jezus keert terug op de dag des oordeels.
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit