Eigen uitgaven

Sinds een aantal jaren heeft de kerkenraad de gewoonte aan de oudere gemeenteleden rond kerst en oud en nieuw een boekje aan te bieden met een levensschets van één van de vroegere predikanten van Ouddorp en van een in het dorp bekend kerkenraadslid. Naast deze levensbeschrijvingen bevat het boekje ook nog een preek van de predikant wiens leven geschetst is. Deze serie, geschreven door ouderling A.J. Nelis, heeft als titel: ‘De dagen vanouds’. De afgelopen jaren zijn in deze serie de volgende delen verschenen:

Ds. A. van der Kooij en ouderling F. Kastelein
Deel 8 (2009, 80 pag.)

In deel 8 allereerst een levensbeschrijving van Ds. A. van der Kooij die van 1909-1918 de Hervormde Gemeente van Ouddorp diende. Komende van Wijngaarden vertrok hij na zijn Ouddorpse periode naar Zuilichem en Nieuwaal. Achter zijn levensschets is een preek opgenomen over Genesis 33 : 9-11. In deel 8 gaat het ook over Frits Kasteleijn. Hij diende de gemeente als diaken en later als ouderling. In zijn woning kwamen Gods kinderen bij elkaar om gezelschap te houden. Van Frits Kasteleijn is een levensbeschrijving opgenomen. Als bijlage is een lijst toegevoegd met kerkenraadsleden die de (Hersteld) Hervormde Gemeente gedient hebben van 1900-2009.


Krijn Thomasz. Grinwis en ds. J. Boss
Deel 7 (2008, 72 pag.)

In deel 7 dit keer niet een levensbeschrijving van een kerkenraadslid. Het gaat om Krijn Thomaszoon Grinwis en zijn nageslacht. Of hij kerkenraadslid geweest is, is niet helemaal duidelijk. In ieder geval wel twee van zijn zoons. Het gaat in dit boekje om de geschiedenis van een wonderlijk visioen dat Krijn Grinwis kreeg en het uitkomen van de belofte daarin. Grinwis is naar alle waarschijnlijkheid begraven door ds. J. Boss die de Hervormde Gemeente van Ouddorp diende van 1901 – 1907. Van hem een korte levensschets en een preek over Psalm 36:10.

 


Uit het leven van ds. J. Bus en ouderling K. Voogd
Deel 6 (2007, 64 pag.)

Dit deel bevat allereerst een levensbeschrijving van ds. J. Bus, die van 1919-1924 de Hervormde Gemeente van Ouddorp diende. Komende van Enter vertrok hij na zijn Ouddorpse periode naar Vreeswijk. Achter zijn levensschets is een preek opgenomen over Openbaring 2 : 28 en 29: “En Ik zal hem geven de morgenster. Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.” Deze preek bevindt zich als preekschets in het archief van de Hervormde Gemeente. In de tijd dat Bus predikant in Ouddorp was, was K. Voogd ouderling. Van hem ook een korte levensschets. Deze schets bevat tevens een aantal brieven van ds. J. Bus aan K. Voogd.


Uit het leven van ds. Van Ameide en ouderling W. Rijnbrand

Deel 5

Dit deel begint met een levensschets van ds. H.H. van Ameide, die van 1930-1933 in Ouddorp gestaan heeft. Toen hij werd beroepen, was hij predikant van de Hervormde Gemeente van Sommelsdijk en in 1933 is hij vertrokken naar Groot-Ammers. Na de levensschets volgt een preek over Habakuk 2 : 3b, waarna een korte levensbeschrijving is opgenomen van ouderling W. Rijnbrand, die o.a. in deze periode in het ambt stond.

 

 


Uit het leven van ds. J. Hovius en ouderling Jac. van Koppen

Deel 4

Ds. Hovius stond in de Hervormde Gemeente van Ouddorp gedurende de jaren 1935 – 1946, jaren die niet ongemerkt aan Ouddorp zijn voorbij gegaan door het feit dat er eerste sprake was van een wereldwijde economische crisis en later de periode van de Duitse bezetting. Van ds. Hovius is in dit boekje een korte levensschets opgenomen alsmede een preek vanuit Jesaja 49 : 14-16. In de periode dat ds. Hovius in Ouddorp stond diende ook ouderling Jac. Van Koppen in het ambt van ouderling. Liefst 37 jaar mocht hij dit ambt bekleden. Naast vele bezoeken die hij aflegde ging hij voor in de leesdiensten en leidde hij ook begrafenissen.


Uit het leven van ds. R.W. Steur en voorlezer C. Voogd
Deel 3

Kees Voogd was de laatste Ouddorpse voorlezer. Gedurende 40 jaar heeft hij dit mogen doen. Van hem is in dit boekje een korte levensbeschrijving opgenomen. In de periode dat Voogd voorlezer was stond onder andere ds. R.W. Steur als predikant in Hervormd Ouddorp nl. in de periode 1947 – 1958. Van hem is tevens een preek in dit boekje opgenomen.

 

 

 

 

Uit het leven van ds. J. van Vliet en ouderling P. Bezuijen

Deel 2

Dit boekje begint met een levensbeschrijving van ds. J. van Vliet die van 1960-1967 herder en leraar in de Hervormde Gemeente van Ouddorp was. Van hem is tevens een preek opgenomen die destijds verscheen in de prekenserie “Van recht en genade” naar aanleiding van de teksten uit Psalm 27 : 13 en 14. Tevens is opgenomen een levensbeschrijving van ouderling P. Bezuijen die tijdens de periode dat ds. Van Vliet predikant in Ouddorp was ook ambtsdrager was. Bezuijen diende de gemeente meer dan 40 jaar in verschillende kerkelijke functies.


Uit het leven van ouderling Pieter Kurvink

Deel 1

In dit eerste deel wordt iets verteld uit het leven van ouderling Pieter Kurvink. Kurvink was een man met bijzondere gaven. Vele jaren was hij ouderling in de Hervormde Gemeente van Ouddorp. Hij was gezien op de gezelschappen die toentertijd in Ouddorp veelvuldig bijeen kwamen. Daar wist hij leiding te geven aan de gesprekken. Vele preken heeft hij in de leesdiensten mogen voorlezen. Tijdens zijn leven heeft hij ook zelf een tweetal oefeningen geschreven. Eén daarvan is opgenomen in dit boekje, nl. over Hebreeën 13:8.

 

Naast de serie ‘De dagen vanouds’ heeft de kerkenraad in het verleden ook een aantal andere boekjes uitgegeven.

De zonde en God in hun verschillende vruchten

In 2001 verscheen een boekje met een preek van ds. H. Bax, predikant in Ouddorp van 1865 tot 1867. Het was een leerrede over Romeinen 6 vers 23: “Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.”
Deze preek wordt voorafgegaan door een korte levensschets van ds. H. Bax, én een levensschets van Pieter Pietersz. Kasteleijn uit Ouddorp. Deze Pieter is in 1867 overleden aan de gevolgen van geleden kou en ontberingen tijdens een reddingsactie van opvarenden van het in nood verkerende stoomschip ‘Cornelia’, een vrouw en vijf jonge kinderen achterlatend. Voor ds. H. Bax was dit de aanleiding om de opbrengst van de preek uit dit boekje te bestemmen voor dit zwaar getroffen gezin.

Het sacrament van de Heilige Doop

In 1988 verscheen een tweede boekje van ds. A. Prins, nu met de titel: Het sacrament van de Heilige Doop. Het heeft een voorwoord van ds. W.J. op ’t Hof. Het boekje behandelt in het kort de volgende punten: het doopkind, de doophouders, de doopgelofte, de doopsformule, het water van de doop en het doopformulier. Zeer waardevol!

 

 

Schets over een treffend beeld van een christen…

In 1986 verscheen er een Schets over een treffend beeld van een christen, naar de grondtrekken door Paulus gegeven in Efeze 5:8, uitgegeven door de kerkbodecommissie Hervormd Ouddorp. De schets is geschreven door ds. A.G. van Dijkhuizen, die van 1818-1864 predikant in Ouddorp was. Vooraf is een korte levensbeschrijving van de auteur opgenomen, geschreven door dhr. A.J. Nelis.

 

De Goede Belijdenis

In 1985 gaf de kerkenraad een boekje van ds. A. Prins opnieuw uit. Het droeg de titel: De Goede Belijdenis. Een origineel exemplaar van het boekje was in bezit van Maria Witte (die het had uit de nalatenschap van Eeuwit Witte). Zij liet het lezen aan wat kerkenraadsleden en die vonden het zo waardevol dat besloten werd tot heruitgave. Het resultaat kwam in 1985 op de markt.