De Kerkbode

‘De Kerkbode’ is het kerkblad van onze gemeente. Na de komst van ds. S. de Jong in 1970 is deze begonnen met het uitgeven van een eigen kerkblad met vooral als doel om bekendheid te geven aan geschriften van oudvaders. Dit kerkblad werd onder abonnees verspreid tegen een vergoeding van 15 gulden per jaar. In dit kerkblad werd ook ruim aandacht gegeven aan het plaatselijke kerkelijke nieuws.
Na de komst van ds. W. J. op ’t Hof is in eerste instantie getracht om via De Zaaier (eilandelijk kerkblad van de Hervormde Gemeenten) meer ruimte te krijgen voor uitgebreidere berichtgeving van het plaatselijke gemeentenieuws. Toen dit niet mogelijk bleek, is door de lidmatenvergadering besloten om te komen tot het uitgeven van een eigen plaatselijk kerkblad. Hiermee is op 6 juli 1979 gestart. Om de predikant zoveel mogelijk te ontlasten is er een kerkbodecommissie ingesteld die voor het verzamelen van de kopij en het verspreiden van dit kerkblad zorg zou dragen. Het kerkblad kreeg de naam ‘Hervormd Ouddorp’ en draagt met ingang van de 28e jaargang vanwege de ‘naamskwestie’ de naam  ‘De Kerkbode’.

Kopij en advertenties voor De Kerkbode dienen uiterlijk zaterdag 12.00 u voor de week van verschijning ingediend te worden via kerkbode[at]hhgouddorp.nl. Geboorte- en rouwadvertenties kunnen tot maandag 12.00 u worden ingediend.

44e jaargang

43e jaargang

42e jaargang

41e jaargang

40e jaargang