Evangelisatiecommissie ‘De Vuurtoren’

Sinds december 2002 bestaat er in de gemeente een Evangelisatiecommissie `De Vuurtoren`. Deze Evangelisatiecommissie is samengesteld uit leden van de Hersteld Hervormde Gemeente en de Gereformeerde – Gemeente en doet haar werk in opdracht van de kerkenraden.

Het werk van de commissie heeft als doel: buitenkerkelijken in aanraking te brengen met het Woord van God en de gereformeerde leer, zoals die naar de Schrift wordt beleden in de Drie Formulieren van Enigheid. Op het gebied van evangelisatie  wordt er in de gemeente Bijbels, boeken en folders verspreid, op de toeristen dagen staan we om het Evangelie met mensen in aanraking te brengen die niet of  nauwelijks meer van de boodschap van God weten. Voor dit werk zijn we afhankelijk van de heilige Geest.

Evangelie verbreiding is de opdracht van de Heere Jezus zelf voor Zijn hemelvaart en na Zijn  opstanding toen Hij verscheen aan zijn discipelen Marcus, 16:15-16  en Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, en predikt het Evangelie aan alle creaturen, Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. De oorsprong van het evangelisatiewerk ligt in de hemel. De boodschap en de verkondiging van het Evangelie ontspringen uit het hart van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

De diepste motivatie van het evangelisatiewerk is de innerlijke barmhartigheid van God, die bewogen is met zondaren. Hoe belangrijk is het Zijn Naam voor de mensen te belijden (Mattheus 10:32,33) ’’Een ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader die in de hemelen is, Maar zo wie Mij zal verloochend zal hebben voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Het is een heerlijk voorrecht om in die stroom van Levend Water te mogen delen; om er zelf van te mogen drinken met volle teugen en voor anderen het middel te mogen zijn om hen bij de Bron van het Levend Water te brengen.

zienengeloven