Corona

Hieronder vindt u de meest recente berichten van kerkenraad en kerkvoogdij t.a.v. de maatregelen rondom het Coronavirus.

Update 21 maart:

Geacht gemeentelid,

Met dankbaarheid aan Hem die ons dat nog schenkt, zullen met ingang van DV komende zondag 27 maart weer twee diensten worden gehouden zoals vóór de coronapandemie gebruikelijk was en afgelopen zondag is afgekondigd. Dit bericht bevat daarover meer uitgebreide informatie.

De groepsindeling vervalt en u bent beide diensten hartelijk welkom! U bent weer vrij een plaats te kiezen waar u wilt zitten. Plaatsing door de (hulp)kosters en BHV-ers is niet meer aan de orde. In principe worden alle banken weer gebruikt, dus de lege tussenbank komt te vervallen. Als u liever wat verder van uw medekerkgangers wilt zitten kunt u gebruik maken van één van de stoelen aan de zijkant van de kerk.

Ondanks het feit dat nu alles vrij gegeven wordt, weten we ook dat het coronavirus niet weg is. We moeten met elkaar dan ook nog voorzichtig zijn en een risico op een eventuele besmetting zoveel mogelijk beperken. De desinfectiepalen blijven nog staan en zijn beschikbaar als u dat wenst. Daarnaast kan nog geen gebruik worden gemaakt van de kapstokken en het is ook niet verstandig snoep door te geven in de bank.

Het voornemen is op korte termijn ook weer te gaan collecteren. Dit zal dan evenwel niet plaatsvinden via het doorgeven van de collectezakken, maar bij de in- of uitgang. Een aantal zaken hiervoor moeten nog geregeld worden, zodat hier DV komende zondag nog niet mee kan worden begonnen. Zodra het kan wordt u daarover geïnformeerd.

Om het door elkaar lopen tijdens het uitgaan van de kerk nog zoveel mogelijk te beperken, zal het uitgaan nog plaatsvinden zoals nu het geval is. Dit houdt in dat degenen die in het middenvak zitten gebruik maken van de uitgang aan de Diependorst en degenen die in de zijbanken zitten maken gebruik van de uitgang aan de kant van de Preekhillaan respectievelijk Hofdijksweg. Evenals de gebruikers van de galerij.

Gedurende de gehele coronapandemie heeft registratie/telling van kerkgangers plaatsgevonden. Dit is heel waardevol gebleken tijdens te maken keuzes m.b.t. op- of afschaling. Nu dit in principe niet meer nodig is, zal DV zondag 27 maart voor het laatst worden geteld.

Tijdens de coronapandemie hebben diverse vrijwilligers zich talloze malen ingezet om de diensten ordelijk en met zo min mogelijk besmettingsrisico te laten verlopen. Allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd, op welke wijze dan ook, hartelijk dank!

We hopen en bidden dat we niet weer voor een periode van beperkt kerkbezoek komen te staan. Maar vooral gaat het erom, waar heeft deze pandemie ons gebracht. Zijn we ermee aan Zijn voeten terecht gekomen?

Een hartelijke groet,

Kerkvoogdij en kerkenraad HHG Ouddorp

Update 23 februari:

Vanaf DV zondag 27 februari worden per dienst weer 2 groepen uitgenodigd, zowel tijdens de morgen- als de middag- en de avonddienst. Het wordt voor dit moment niet verantwoord genoeg geacht om verder te gaan. Dit mede met het oog op de nog hoge besmettingsaantallen, de onzekerheid over de gevolgen van het loslaten van vrijwel alle beperkende maatregelen en tenslotte – maar zeker niet minder belangrijk – om rekening te houden met velen die het nog niet aandurven om weer ‘als vanouds’ klem op elkaar te gaan zitten en dus thuis zullen gaan blijven.

Dit betekent wat de inrichting van de kerk betreft dat er nog steeds een lege bank tussen de banken gehouden zal (en kan) worden, dat er nog steeds geplaatst zal worden en dat men op circa 60 cm van elkaar komt te zitten.

Er hoeven vanaf 27 februari geen mondkapjes meer gedragen te worden. Als u zich er prettig bij voelt, mag het uiteraard wel.

De groepsindeling per DV 27 februari is als volgt.

Groepsindeling

De ontwikkelingen worden de komende periode nauwlettend gevolgd. Indien dat noodzakelijk/of mogelijk is zullen aanpassingen plaatsvinden.

Tot slot. Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?
a.           Hoesten;
b.           Neusverkoudheid;
c.            Koorts vanaf 38 graden;
d.           Benauwdheidsklachten.
Dan is het verstandig thuis te blijven en daar naar de kerkdienst te luisteren.

Update 3 februari 2022:

Reserveringssysteem kerkdiensten voor optimaal ruimtegebruik

Zoals u weet is onze gemeente voor het bezoeken van de zondagse erediensten verdeeld in 3 ongeveer even grote groepen, die wisselend de ochtend-, middag- of avonddienst kunnen bijwonen. In de praktijk blijkt dat het maximum aantal bezoekers van 300 dat, rekening houdend met de anderhalve meter afstandsregel, toegelaten kan worden, vaak niet wordt gehaald. Het is jammer dat een deel van de beschikbare ruimte dan niet wordt benut.

Om het ruimtegebruik te optimaliseren zal, in aanvulling op de gebruikelijke groepsindeling een reserveringsysteem, Eventbrite, worden ingezet. Op basis van de bekende info met betrekking tot het aantal kerkgangers per groep per dienst, wordt per dienst een schatting gemaakt van het aantal mogelijk niet bezette plaatsen. Daarvoor kan dan gereserveerd worden. In het reserveringsysteem wordt per dienst aangegeven voor hoeveel plaatsen maximaal gereserveerd kan worden. Voor de ochtend- en avonddienst kunt u dan reserveren via een linkje dat op de website zal worden geplaatst. Dat zal in principe de maandag voor de betreffende zondag plaatsvinden. Per kerkdienst is er dan een afzonderlijk linkje om u aan te melden. Bij aanmelding kunt u gelijk zien of nog plaatsen beschikbaar zijn en kunt u aangeven met hoeveel personen u de betreffende dienst wenst bij te wonen. Hiervan krijgt u ook een bevestigingsmail. Voor de middagdienst is reservering niet mogelijk en nodig, omdat die al toegankelijk is voor eenieder.

Voor gemeenteleden die geen internet hebben bestaat de mogelijkheid telefonisch aan te melden bij mevrouw G. Grinwis-de Jong. Dit is mogelijk tot en met donderdag. Voor gemeenteleden die geen internet hebben worden afzonderlijk plaatsen beschikbaar gehouden.

Blijkt vrijdagavond dat er nog plaatsen beschikbaar zijn, dan wordt dat gemeld op de website en kan voor deze laatste plaatsen nog aangemeld worden.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen hiervan gebruik te maken, kan het voorkomen dat een aanmelding wordt geannuleerd, wanneer meerdere keren achtereen aangemeld en toegekend is. Dit om zoveel mogelijk gemeenteleden de gelegenheid te bieden een dienst bij te wonen.

Update 19 november 2021:

Coronamaatregelen met ingang van DV zondag 21 november a.s.

Afgelopen maandag is de werkgroep anderhalvemeterkerk bij elkaar geweest en heeft de diensten van zondag 14 november geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan en het nog steeds forse aantal coronabesmettingen is een nieuw advies uitgebracht aan kerkenraad en kerkvoogdij. Deze hebben naar aanleiding van dit advies het volgende besloten, dat ingaat DV komende zondag 21 november a.s.

Per dienst wordt 1 groep uitgenodigd. Dus DV komende zondag 21 november ’s morgens groep 1, ’s middags groep 2 en ’s avonds groep 3. Hierbij uitgaande van de bestaande groepsindeling:

– Groep 1: Achter ’t Hof t/m Havenweg;
– Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg;
– Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg.

en zo roulerend per zondag.

  • Daarnaast zijn in de middagdienst behalve de betreffende groep ook andere belangstellenden welkom.
  • Hierdoor wordt voorkomen dat er overloop ontstaat.
  • Hierdoor wordt belanghebbenden de mogelijkheid geboden om een 2e keer naar kerk te komen, namelijk in de middagdienst.

Voor het plaatsen geldt de anderhalve meter afstand als wettelijke verplichting. Met de groepsindeling, zoals hierboven aangegeven, moet het mogelijk zijn de kerkgangers van de betreffende groep een plaats te geven.

HIERBIJ WORDT BENADRUKT DAT HET UITDRUKKELIJK NIET DE BEDOELING IS DAT U EEN DIENST BIJWOONT ALS U NIET VOLGENS ROOSTER AAN DE BEURT BENT. (uiteraard met uitzondering van de middagdienst!) Dit zorgt namelijk voor onderlinge frictie en komt de eenheid in de gemeente niet ten goede. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend u hier aan te houden!

Tot slot. Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?

a.            Hoesten;
b.            Neusverkoudheid;
c.            Koorts vanaf 38 graden;
d.            Benauwdheidsklachten.

Dan is het verstandig thuis te blijven en daar naar de kerkdienst te luisteren.

Als een ieder zich houdt aan deze maatregelen, dan is er sprake van een geordend kerkelijk leven, waarbij we in verantwoording naar elkaar kunnen trachten besmettingen te voorkomen.

Dank ook voor uw medewerking hierin!

Hartelijke groet, en de Heere bevolen,

Werkgroep Anderhalvemeterkerk

Update 11 november:

Op 10 november jl. heeft de kerkenraad gesproken over de door de anderhalve meter werkgroep uitgebrachte adviezen inzake te nemen coronamaatregelen. Daarbij is ten aanzien van de te houden kerkdiensten het volgende besloten:

  1. Aan de gemeente wordt weer het dringende advies gegeven tot het dragen van een mondkapje bij de bewegingen in de kerk, totdat men zijn/haar plaats heeft ingenomen;
  2. Bij het plaatsen worden uitgegaan van een onderlinge afstand van 1,5 meter met de huidige groepsindeling. Eventuele consequentie daarvan is dat bij een hoger aantal kerkbezoekers dan geplaatst kan worden in de kerk, de overloop geplaatst wordt in verenigingsgebouw Eben-Haëzer;
  3. Het zingen wordt beperkt tot maximaal 5 versjes per dienst.

Tot slot. Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?

  • Hoesten;
  • Neusverkoudheid;
  • Koorts vanaf 38 graden;
  • Benauwdheidsklachten.

Dan is het verstandig thuis te blijven en daar naar de kerkdienst te luisteren.

Update 27 september:

In de update van 27 september 2021 zijn de wijzigingen opgenomen na de persconferentie van 14 september jl. Belangrijkste wijziging is dat iedereen weer twee keer per zondag naar de kerk kan. De drie diensten blijven voorlopig gehandhaafd.