Zendingscommissie

Om binnen de gemeente zendingsbesef te stimuleren is door de kerkenraad in september 2009 besloten tot het oprichten van een zendingcommissie(ZC). Deze commissie heeft als opdracht het zendingswerk onder de aandacht van de gemeente te brengen. Ook bedenkt de commissie mogelijkheden om door middel van activiteiten gelden voor de zending te verwerven. De commissie bevordert het bijwonen van zendingsdagen. Zij nodigt sprekers uit voor (eventueel regionaal) te houden zendingsbijeenkomsten.

Download hier de jaarverslagen van 2011 en 2012.

De te ondersteunen zendingsorganisaties zijn de volgende:

1. Zending Hersteld Hervormde Kerk
2. Stichting Mbumazending
3. Spaans Evangelische Zending
4. Stichting Kimon (Jantina Bucur-Mastenbroek)

Andere aan zending gerelateerde stichtingen zoals Bonisazending en Friedensstimme worden op een andere wijze ondersteund.

Het bevorderen van het zendingsbesef in de gemeente wordt door de  ZC gerealiseerd o.a. door artikelen in ‘De Kerkbode’ te plaatsen. Bij toerbeurt komen hierbij de vier genoemde Zendingsinstellingen aan bod.  Ook zijn er al verschillende  zendingsavonden gehouden. Met ingang van 2010  worden de Mbuma-zendingsbladen bezorgd waarbij een zendingsbusje  wordt gepresenteerd.

De zendingscommissie bestaat uit de volgende personen: L. Klepper, voorzitter; K. Klepper, algemeen adjunct; G. Strik, secretaris; W. Westhoeve, penningmeester; C. Grinwis; W. van Gurp; J. Grinwis.

In het jaarplan 2012 staan verschillende activiteiten gepland.

Hiervan zijn gerealiseerd:

 • Opstellen van concept Statuten en Huishoudelijk Reglement. Deze zijn in de vergadering van 14 februari 2012 goedgekeurd en  vastgesteld door de kerkenraad.
 • Beleggen van een zendingsavond. Dit jaar is gekozen voor een presentatie van de MBumazending. Deze heeft plaatsgevonden op donderdag 11 oktober jl. Gilia van Wijngaarden, als verpleegkundige werkzaam in Zimbabwe voor de Stichting MBuma, hield een presentatie over haar werk in het ziekenhuis te MBuma. De gehouden collecte bracht die avond € 300,- op .
 • Het organiseren van een zangavond t.b.v. de ZHHK. Deze heeft plaatsgevonden op 23 juni 2012 in de loods van de fa. Klepper. Ds. Zoet had de leiding en verzorgde een meditatie, terwijl het Christelijk Ouddorps Mannenkoor  zijn medewerking verleende. Opbrengst van de collecte voor de ZHHK: €
 • Het onder de aandacht brengen van de landelijke Zendingsdag van de ZHHK. Dit is gebeurd via de kerkbode en posters op diverse plaatsen in de gemeente aangebracht. Bloemenhandel Klepper stond ook dit jaar weer met een bloemenkraam op de Zendingsdag. Dit bracht het mooie bedrag van €455,– voor de zending op.

Hiervan lopen nog of zijn in ontwikkeling:

 • Aandacht geven aan de zendingscollecten door middel van informerende artikelen, verspreiden van foldermateriaal en het doen van oproepen
 • Voortdurend aandacht vragen voor het zendingswerk in de gebeden
 • Onderhouden van contacten met zendingwerkers
 • Het organiseren van een zendingsmiddag in samenwerking met de PZC van de HHG te Middelharnis.
 • Het in kaart brengen van de geldstromen vanuit de HHG te Ouddorp naar de diverse zendingsinstellingen.
 • Het raadplegen van het Zendingsbureau HHK over activiteiten en desgewenst advies inwinnen.
 • Onderzoeken van de mogelijkheden om een eenvoudig boekje voor de kinderen uit te delen, bijv. met Pinksteren.
 • Inventariseren van werkgroepen/comité’s binnen de gemeente om te komen tot een goede afstemming van activiteiten. Hierbij zou de ZC als overkoepelend orgaan kunnen functioneren.

Diaconaal project
In samenspraak met de kerkenraad heet de Commissie Verenigingswerk ervoor gekozen om het verenigingsseizoen 2012/2013 te werken aan en voor een waterpomp in een van de armste gebieden van Malawi. Zo’n pomp kost wel €6000,–. Bovendien willen we ook nog een aantal studiepakketten à €300,– voor theologiestudenten van de Reformed Presbyterian Church (RPC) in Malawi bekostigen. Er zijn al acties geweest en het geld komt binnen. In de hal van ‘Eben-Haëzer’ is een projectbarometer geplaatst waarop te zien is hoeveel geld er al binnen is. Het project is op zaterdag 8 september van start gegaan onder de naam ‘(Levend) water voor Malawi’.

De Zendingscommissie begeleidt dit project door zoveel mogelijk achtergrondinformatie te verstrekken aan de verenigingen en eventuele tips en ervaringen van andere gemeenten door te geven.